Servei jurídics oferts per:

93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

CANVIS EN EL LLOGUER D’HABITATGES

Publicat el 2 de gener de 2019

En data 19 de desembre de 2018 va entrar en vigor el nou Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Les novetats introduïdes per aquesta normativa, publicada el 18 de desembre de 2018 al BOE, tenen l’objectiu de millorar l’accés a l’habitatge i afavorir l’arrendament assequible. Val a dir, però, que NO TÉ EFECTES RETROACTIUS, és a dir, que no és...

> Consultar aquesta entrada


DELICTE D’ABANDONAMENT DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de setembre de 2018

Què passa si un progenitor abandona l’habitatge familiar abans o durant el procés de separació o divorci? Perd la possibilitat de que s’estableixi un règim de guarda compartida? És habitual que, davant d’una crisis matrimonial o de parella, la convivència es torni tan insuportable que un dels dos, o inclús tots dos, es plantegi la necessitat d’abandonar el domicili familiar, per tal d’evitar situacions...

> Consultar aquesta entrada


El delicte de “sexting”. Delictes contra la intimitat

Publicat el 30 de agost de 2018

L’aparició de riscos per als drets de les persones derivats de la implementació i ús de les tecnologies i internet ha influït en la política del dret penal, que ha resultat expansiva per donar resposta a les noves necessitats. Abans de la reforma del Codi Penal de l’any 2015, diverses conductes que atempten greument contra la intimitat de les persones no estaven tipificades i per tant, no eren sancionables penalment. L’antic...

> Consultar aquesta entrada


FRE A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES

Publicat el 12 de juliol de 2018

En els darrers anys han augmentat amb escreix els desnonaments de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, la qual cosa ha alarmat a les Administracions Públiques i les ha empès a fomentar plans d’actuació per atendre aquestes situacions. Alhora, però, també ha incrementat el fenomen d’ocupació il·legal premeditada, amb finalitat lucrativa, fet que d’igual manera causa un greu perjudici social....

> Consultar aquesta entrada


QUÈ PASSA SI DESISTEIXO D’UNA COMPRA D’UN IMMOBLE HAVENT ENTREGAT UNES ARRES?

Publicat el 8 de juny de 2018

El nou (i força desconegut encara) Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2018, regula tot el relacionat amb els contractes de compravenda d’immobles, i per tant també els aspectes legals de les arres. És norma habitual en la compravenda d’immobles, que un cop posats d’acord comprador i venedor ens els termes del contracte, es perfeccioni aquest mitjançant l’entrega d’una...

> Consultar aquesta entrada


Hi ha delicte en un accident de circulació?

Publicat el 9 de abril de 2018

Amb la reforma introduïda per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica el Codi Penal, es va produir un canvi important en relació als accidents de circulació. La nova llei va comportar la supressió de les faltes, amb la qual cosa, únicament ha quedat regulat i tipificat com a infracció penal els accidents de circulació amb resultat de mort o lesions causades per imprudència greu o menys greu....

> Consultar aquesta entrada


LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT. COMENÇAR DE NOU SENSE DEUTES ÉS POSSIBLE.

Publicat el 15 de març de 2018

La legislació actual ens permet aconseguir l’extinció dels nostres deutes en cas d’insolvència, i poder començar de nou, el què coneixem com a llei de la segona oportunitat. En primer lloc, per poder gaudir d’aquesta segona oportunitat -jurídicament anomenada (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet – BEPI)-, el primer pas serà presentar una sol·licitud de procediment per intentar un acord...

> Consultar aquesta entrada


La pensió d’aliments en els casos de guarda compartida.

Publicat el 18 de gener de 2018

La fixació d’un sistema de guarda compartida no impedeix que es fixi una pensió d’aliments a favor dels fills, sempre  i quan existeixi un desequilibri o una desproporció entre els ingressos d’ambdós progenitors, tal com així es preveu en l’article 233-10.3 del Codi Civil de Catalunya, i com la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut. És a dir, si després de la...

> Consultar aquesta entrada


MATRIMONI DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. MODIFICADA LA LLEI PER EVITAR DISCRIMINACIONS

Publicat el 14 de juliol de 2017

El passat 29 de juny de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la Llei 4/2017, de 28 de juny, que modifica la Llei 15/2015, de 2 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Voluntària. Aquesta modificació pretén posar fi a la discriminació contra les persones amb discapacitat en qüestions relacionades amb el matrimoni, la família, la paternitat i les relacions personals, per aconseguir la igualtat de...

> Consultar aquesta entrada


RECLAMACIÓ CONTRA ELS BANCS PER LES CLÀUSULES SÒL

Publicat el 28 de juny de 2017

El passat 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que la restitució dels diners cobrats de més per aplicació de les clàusules sòl ha de produir-se des de la data de la signatura del contracte de préstec o crèdit hipotecari.             Aquest pronunciament va posar punt i final a la doctrina imposada pel Tribunal Suprem de que...

> Consultar aquesta entrada


RECLAMACIÓ DE LES DESPESES DE LA CONSTITUCIÓ DE LA HIPOTECA

Publicat el 17 de març de 2017

Les entitats bancàries van imposar als consumidors la obligació d’assumir les despeses de formalització de les hipoteques. No obstant, la Sentència 705/2015, dictada el 23 de desembre de 2015 pel Tribunal Suprem, determina que aquesta actuació no s’ajusta a Dret.               - PER QUÈ ES POT RECLAMAR? Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem, de 23 de...

> Consultar aquesta entrada


CANVIS EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS (DIVISIÓ HORITZONTAL)

Publicat el 13 de novembre de 2015

  Les tasques de reforma dels articles reguladors de propietat horitzontal impulsades pel Parlament han donat els seus fruits, plasmats a la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.   La modificació es centra en refer el capítol III del llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, corresponent a la normativa de la propietat horitzontal. D’aquesta manera, s’han...

> Consultar aquesta entrada


TRANSFORMACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES SCP?

Publicat el 13 de novembre de 2015

A partir del dia 1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil passaran a ser contribuents de l’Impost de Societats. És a dir, que tindran les mateixes obligacions comptables i tributàries que una Societat Mercantil (SL, SA). En primer lloc cal tenir en compte que jurídicament una SCP, o Societat Civil, és una agrupació d’autònoms per tal de dur a terme una activitat econòmica en...

> Consultar aquesta entrada


QUINS CANVIS HI HA HAGUT EN ELS TIPUS DE RETENCIÓ D’ACTIVITATS PROFESSIONALS?

Publicat el 20 de juliol de 2015

El dia 11 de juliol s’ha publicat al BOE el “Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic” que modifica tant les retencions aplicables als rendiments del treball, com a d’altres tipus de rendiments, entre ells els d’activitats professionals, com es...

> Consultar aquesta entrada


COM EVITAR O ATENUAR LA RESPONSABILITAT PENAL DE LA SEVA EMPRESA: novetats legislatives

Publicat el 3 de juliol de 2015

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de Març ha efectuat la modificació del Codi Penal més rellevant des de la seva aprovació l’any 1995. Volem fer especial incís a la modificació introduïda respecte la responsabilitat penal de les persones jurídiques. L’anterior reforma del Codi Penal de l’any 2010 va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques per aquells delictes que poguessin...

> Consultar aquesta entrada


La declaració de concurs de creditors

Publicat el 30 de març de 2015

El concurs de creditors és un mecanisme que ofereix la Llei Concursal per poder afrontar els crèdits quan aquests no poden ser atesos a l’hora del seu venciment. És a dir, amb el procediment de concurs s’intenta pal·liar els possibles efectes d’una situació d’insolvència, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, amb l’únic objectiu d’organitzar les finances del concursat per...

> Consultar aquesta entrada


AFECTA LA REFORMA FISCAL ALS SOCIS PROFESSIONALS?

Publicat el 30 de març de 2015

Sóc soci i treballador d’una societat dedicada a la prestació de serveis tècnics: informes, certificacions i peritatges. M’afecta la reforma fiscal que ha modificat la tributació dels socis professionals? Moltes gràcies. Per tal de respondre a la seva pregunta cal analitzar els socis i les societats als que afecta la reforma fiscal aplicable a partir d’aquest any 2015. Així, si fins ara quan el soci d’una empresa...

> Consultar aquesta entrada


La reclamació del cèntim sanitari

Publicat el 2 de abril de 2014

13.000 milions en concepte de cèntim sanitari El passat 27 de febrer, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una Sentència en relació a unes preguntes formulades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entorn a la legalitat o no de l’aplicació de l’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), popularment conegut com a “cèntim sanitari”. Aquest impost va estar...

> Consultar aquesta entrada


CONSULTA: ES POT RECLAMAR CONTRA L'ADMINISTRADOR?

Publicat el 3 de febrer de 2014

Sóc un autònom dedicat a la distribució de material elèctric. Hi ha un client meu que m’ha deixat de pagar les dues últimes factures per import superior als 30.000 €. El problema és que es tracta d’una SL i que ara mateix està inactiva. Tinc alguna opció de reclamar a l’administrador de l’empresa que sé que és solvent? Moltes gràcies.   Els administradors de societats...

> Consultar aquesta entrada


LA SEPARACIÓ I EL DIVORCI. QUINES SÓN LES DIFERÈNCIES?

Publicat el 3 de gener de 2014

REGULACIÓ LEGAL Regulació legal de la separació i el divorci, i l’extinció de les parelles de fet JUTJAT COMPETENT En el procediment de separació o divorci de mutu acord, serà competent el Jutjat de l’últim domicili conjugal comú, o el del domicili de qualsevol dels sol•licitants. LA SEPARACIÓ JUDICIAL DEL MATRIMONI Es podrà sol·licitar la separació judicial a...

> Consultar aquesta entrada


Participacions preferents i deute subordinat de Catalunya Banc

Publicat el 7 de novembre de 2013

Aquestes dues últimes setmanes, un percentatge molt elevat d’afectats per les participacions preferents de CATALUNYACAIXA, estant rebent una notificació per carta o bé telefònicament, on se’ls informa que l’entitat bancària ha decidit no acceptar sotmetre’s al procediment de l’arbitratge de consum. Aquesta és una molt mala notícia doncs implica que un nombre molt gran d’afectats per l’estafa de les...

> Consultar aquesta entrada


Consulta: assegurar els cobraments

Publicat el 31 de octubre de 2013

Tinc una petita empresa, i em costa molt arribar a final de mes per culpa dels nombrosos impagats i retards en el pagament per part dels meus clients. Concretament, el nostre client principal ens està pagant a 90 dies i em fa por que ens ho quedi a deure tot. Què puc fer? Em pot ajudar l’assessorament d’un advocat? Els impagaments entre empreses, i dels particulars, realment està fent molt de mal al teixit industrial i comercial del nostre país i...

> Consultar aquesta entrada