Servei jurídics oferts per:

93 872 35 67 CAST / ENG


Funcionament divorcis express

FUNCIONAMENT

1.- ENVIA-NS LA SOL·LICITUD AMB LES DADES QUE ET SOL·LICITEM I REBRÀS UN FORMULARI PER OMPLIR, AMB TOTES LES EXPLICACIONS I COMENTARIS PER ORIENTAR-TE I GUIAR-TE EN EL PROCÉS.

2.- UN COP OMPLERT AQUEST FORMULARI, ENS EL FAS ARRIBAR PER CORREU ELECTRÒNIC O FAX, JUNTAMENT AMB EL PAGAMENT D’UNA PROVISIÓ DE FONS DE 200 € QUE ES DESCOMPTARAN DEL PREU FINAL.

3.- REBRÀS ESBORRANY DEL CONVENI DEFINITIU PER A LA TEVA REVISIÓ I T’INDICAREM EL DESPATX DEL PROCURADOR DEL PARTIT JUDICIAL ON CORRESPONGUI PRESENTAR LA DEMANDA, PER TAL QUE POGUEU PASSAR A SIGNAR EL CONVENI DEFINITIU. En aquest moment caldrà fer el pagament de la quantitat restant (300 €, o, si és preu reduït, 150 €).

4.- US CITAREM EN UN DIA I HORA PER ANAR AL JUTJAT A RATIFICAR EL CONVENI I ATORGAR PODERS DE REPRESENTACIÓ PROCESSAL A FAVOR DEL PROCURADOR.

5.- REBREU CADASCUN DELS DOS CÒNJUGES O MEMBRES DE LA PARELLA LA SENTÈNCIA DEFINITIVA.

REGULACIÓ LEGAL

Regulació legal de la separació i el divorci, i l’extinció de les parelles de fet

JUTJAT COMPETENT

En el procediment de separació o divorci de mutu acord, serà competent el Jutjat de l’últim domicili conjugal comú, o el del domicili de qualsevol dels sol•licitants.

A continuació us facilitem un enllaç per poder saber a quin partit judicial us correspondrà tramitar el procediment.

Llista de municipis i partits judicials

LA SEPARACIÓ JUDICIAL DEL MATRIMONI

Es podrà sol·licitar la separació judicial a petició d’ambdós cònjuges o d’un de sol, qualsevol que hagi sigut la forma de celebració del matrimoni, un cop hagin transcorregut tres mesos des de la data del casament.

En les separacions de comú acord, a la demanda de separació s’hi annexarà un Conveni Regulador on es fixaran les mesures pactades en relació als següents punts, com a mínim:

  1. La cura dels fills sotmesos a la pàtria potestat dels pares, establint-se el seu exercici de forma compartida o exclusiva, i el règim de comunicacions i estades amb el progenitor no custodi. A Catalunya, cal presentar un Pla de Parentalitat que ho regularà més específicament.
  2. Atribució de l’ús de l’habitatge i aixovar domèstic.
  3. La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, així com les bases d’actualització de la pensió.
  4. La liquidació, quan sigui necessari, del règim econòmic del matrimoni.
  5. Pensions d’aliments i/o compensatòries entre els cònjuges.

La separació, a diferència del divorci, no dissol el matrimoni, sinó que és una suspensió temporal de la vida marital.

La reconciliació posa fi al procediment de separació i deixa sense efectes la Sentència que s’hagués pogut dictar.

Un cop separats judicialment, i en qualsevol moment, qualsevol dels conjugues pot demanar el divorci.

EL DIVORCI EXPRESS

Actualment, la llei permet que qualsevol dels cònjuges per separat o ambdós conjuntament, un cop transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni, puguin sol•licitar la dissolució del vincle matrimonial per divorci, tan si ja estan separats, com si no.

A la demanda de dissolució matrimonial per divorci, caldrà acompanyar un Conveni Regulador on es fixaran les mesures pactades en relació als següents punts, com a mínim:

  1. La cura dels fills sotmesos a la pàtria potestat dels pares, establint-se el seu exercici de forma compartida o exclusiva, i el règim de comunicacions i estades amb el progenitor no custodi. A Catalunya, cal presentar un Pla de Parentalitat que ho regularà més específicament.
  2. Atribució de l’ús de l’habitatge i aixovar domèstic.
  3. La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, així com les bases d’actualització de la pensió.
  4. La liquidació, quan sigui necessari, del règim econòmic del matrimoni.
  5. Pensions compensatòries entre els cònjuges.

El Conveni regulador, perquè tingui eficàcia jurídica, requereix que sigui aprovat judicialment en Sentència, possibilitant-ne d’aquesta forma la seva executivitat. Si no és aprovat judicialment, serà vàlid però els seus efectes seran més limitats, i vinculen a les parts únicament els pactes econòmics que s’hagin acordat.

L’EXTINCIÓ DE LES PARELLES DE FET

La regulació legal de les parelles de fet varia en funció de la Comunitat Autònoma. Tanmateix, per regla general, en cas de fills en comú, el procediment a seguir serà el mateix que per les separacions i divorcis.

Divorci online

Tens dubtes?

Sol·licita més informació

Si té qualsevol tipus de dubte sobre el funcionament del nostre servei, contacti amb nosaltres: